Podmienky

Obchodné podmienky fischbach-miller.sk. platia pre nákup v internetovom obchode www.fischbach-miller.sk. Cieľom týchto podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej.

Všetky zmluvné vzťahy  medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami fischbach-miller.sk  zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami fischbach-miler.sk zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Objednávka:

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.fischbach-miller.sk  písomnou formou cez e-shop.
 2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).
  Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy  vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná. Stav objednávky si kupujúci môže kontrolovať v e-shope.
 4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. zadania na tel.čísle 0905 879 610 a 0908 558 162.

I. Dodacie lehoty:

 1. Dodacia lehota je do 48 hodín od obdržania objednávky. V prípade dlhšej doby výroby objednaného výrobku a služby Vás budeme informovať telefonicky na Vami uvedenom telefónnom čísle v objednávkovom formulári.

 II. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena výrobku je stanovená cenníkom predávajúceho.  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien materiálov. Spotrebiteľ uhrádza platbu prevodom na účet predávajúceho alebo dobierku.
 2. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope a to:
  a)poštou
  b)kuriérom

III. Preberanie tovaru:

 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 2. Pri preberaní tovaru  je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke a o tom informovať predajcu. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Škoda na výrobku a službe prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľa alebo jeho splnomocnenca.
 3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k výrobkom a službám  až uhradením plnej ceny.

Odstúpenie od zmluvy

 1.  V súlade s ustanovením §12 odst. 1C 108/2000 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený  požadovať náhradu preukazateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
 2. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný výrobok, je povinný ho vrátiť v orginálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený alebo nie je v stave zodpovedajúcom pred odoslaním berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný výrobok.
 3. Spotrebiteľ je povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar preukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného výrobku.
 4. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol výrobok čiastočne opotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy u výrobku, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov (napr. Vlasový tovar). Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či videteľne použitý, môžeme si uplatniť náhradu škody.

V. Záruka a reklamácia

 1. Na všetky výrobky sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ to nie je uvedené inak.
 2. Naše vlasové výrobky (vlasové pramene, tresy, prírodné vlasy) musia byť po napojení staroslivo ošetrované. Záruku na predĺženie vlasov vám určí salón, kde ste si vlasy dali predĺžiť alebo zahustiť. Za  kvalitu vlasov, ktoré vám ponúkame v našom obchode www.fischbach-miller.sk Oprávnenie na záruku zaniká nesprávnym použitím výrobku a mechnickým poškodením výrobku.

Záverečné ustanovenia

 1. Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Obchodné podmienky platia od 1.4.2014

Kontakt

FISCHBACH-MILLER, s.r.o.
Priemyselná 8
085 01 Bardejov

Mobil:
+421 905 879 610
+421 908 558 162
+421 907 518 354
Howie Long Womens Jersey
Translate »
Howie Long Womens Jersey